1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . : 1 Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. 1 This know also, that in the last days perilous times shall come. if we are faithless, he remains faithful, for he cannot disown himself. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, 2 Kay Timoteo na aking minamahal na anak: Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Panginoon natin. 3 Walang katutubong pagibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang … 10 Nguni't sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalataya, pagpapahinuhod, pagibig, pagtitiis, 11 Mga paguusig, mga pagbabata; anomang mga bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia, sa Iconio, sa Listra; anomang mga paguusig ang tiniis ko: at sa lahat ay iniligtas ako ng Panginoon. Tagalog Bible: 2 Timothy. Paul reminds Timothy to avoid ungodly beliefs and practices and to flee from anything immoral. 1 Kay Timoteo 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao; 2 Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan; upang tayo'y mangabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. 2 At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. 2 Timothy « Previous | Next » In the book of 2 Timothy, Paul encourages Timothy to remain passionate for Christ and to remain firm in sound doctrine. 3 Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus. 1 Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. 2 Timothy 3 Godlessness in the Last Days. 1 Timothy 2 Pray for All People. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Timothy 3 2 Kay Timoteo 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. English-Tagalog Bible. 2 Timothy 2:13, ESV: "if we are faithless, he remains faithful— for he cannot deny himself." 1 Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib.. 2 Sapagka't ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, . 1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao; 2 Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan; upang tayo'y mangabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. 2 Sapagka't ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, 3 Walang katutubong pagibig, mga walang paglulubag, … 1 Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. 2 Timothy 2 A Good Soldier of Christ Jesus. 2 Timothy 2:13 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 2 Timothy 2:13, NIV: "if we are faithless, he remains faithful, for he cannot disown himself." All Scripture Is Breathed Out by God 2 Timothy 3. 2 Timothy 2:13, KJV: "If we believe not, yet he abideth faithful: he cannot deny himself." 1 Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Cristo Jesus.

2 timothy 2:13 tagalog

How To Open A Miter Saw, Gavita E Series Led Adapter Manual, Beeswax Wraps Too Sticky, That Wonderful Sound Platinum Number, Maharaj Vinayak Global University Ugc, Infatuation In Bisaya,