1 This is a true saying, If a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. ◄2 Kay Timoteo 3 ► Tagalog: Ang Dating Biblia 1Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. " 1 Timothy 3:1-13 thus presents a twofold pattern for the official ministry of the church, that of oversight (episkopos) and that of service (diakonos)." 16At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan; Yaong nahayag sa laman, Pinapaging-banal sa espiritu, Nakita ng mga anghel, Ipinangaral sa mga bansa, Sinampalatayanan sa sanglibutan, Tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. 3 Here is a trustworthy saying: w Whoever aspires to be an overseer x desires a noble task. At ang mga ito rin naman ay subukin muna; kung magkagayo'y mamahalang may pagka diakono, kung walang kapintasan. 2 Timothy 3:16 All G3956 scripture G1124 is given by inspiration of God, G2315 and G2532 is profitable G5624 for G4314 doctrine, G1319 for G4314 reproof, G1650 for G4314 correction, G1882 for G4314 instruction G3809 in G1722 righteousness: G1343 1 Timothy 3:1-13 New International Version (NIV) Qualifications for Overseers and Deacons. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 1 Tapat ang pasabi, Kung ang sinoman ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. Footnotes. Kabanata 3 . After teaching about prayer and the roles of men and women in the church in chapter 2, he moves on to the leadership in chapter 3. Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus ayon sa utos ng Dios na ating Tagapagligtas, at ni Cristo Jesus na ating pagasa; 2 Kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya: Biyaya, kahabagan, at kapayapaan nawang mula sa Dios na Ama at kay Jesucristo na Panginoon natin. 1 Timothy 3:13, ESV: "For those who serve well as deacons gain a good standing for themselves and also great confidence in the faith that is in Christ Jesus." In 1 Timothy 3:1-7, Paul lists the qualities of an overseer or an elder. 1 Timothy 3:13 in all English translations. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus ayon sa utos ng Dios na ating Tagapagligtas, at ni Cristo Jesus na ating pagasa; 1:2 Kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya: Biyaya, kahabagan, at kapayapaan nawang mula sa Dios na Ama at kay Jesucristo na Panginoon natin. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Timothy 4 1 Kay Timoteo 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. Show Text Version Hide Text Version. Nguni't kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Dios, na siyang iglesia ng Dios na buhay, at haligi at suhay ng katotohanankatotohanan. This is the Gospels of jesus, the 2nd letter written by Paul the apostle of Jesus to Timothy. 8Gayon din naman ang mga diakono dapat ay mahuhusay, hindi dalawang dila, hindi mahilig sa maraming alak, hindi mga sakim sa mahahalay na kapakinabangan; 1 This is a trustworthy saying: “If someone aspires to be a church leader, # 3:1 Or an overseer, or a bishop; also in 3:2, 6. he desires an honorable position.” 2 So a church leader must be a man whose life is above reproach. 3Walang katutubong pagibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Timothy 2 1 Kay Timoteo 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 Timothy 3:16 The Mystery of Godliness. Ask a Question Got a Bible related Question? 1 Timothy 3:16 The Mystery of Godliness. Ang mga bagay na ito ay aking isinusulat sa iyo, na inaasahang makararating sa iyong madali; 15 a 2 Therefore, a bishop must be irreproachable, married only once, temperate, self-controlled, decent, hospitable, able to teach, 3 not a drunkard, not aggressive, but gentle, not contentious, not a lover of money. Qualifications for overseers (1-7) Qualifications for ministerial servants (8-13) Sacred secret of godly devotion (14-16) 3 This statement is trustworthy: If a man is reaching out to be an overseer,+ he is desirous of a fine work. Qualifications for Overseers and Deacons - Here is a trustworthy saying: Whoever aspires to be an overseer desires a noble task. 1 Tapat ang pasabi, Kung ang sinoman ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. Hindi baguhan, baka siya kung magpalalo ay mahulog sa kaparusahan ng diablo. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Tapat ang pasabi, Kung ang sinoman ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. 1 Timothy 3 [[[[[1TIM 3:1 This is a true saying, If a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. This is Paul's second Epistle to Timothy (in Tagalog audio). 2 Now the overseer is to be above reproach, faithful to his wife, temperate, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, 3 not given to drunkenness, not violent but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. 1 Timothy 2 - NIV: I urge, then, first of all, that petitions, prayers, intercession and thanksgiving be made for all people— for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. The First to Timothy 3:1-16. Get an Answer. Peace be with you! 3. 7 1 Timothy 3 Qualifications for Overseers. 2 Timothy 3:16 All G3956 scripture G1124 is given by inspiration of God, G2315 and G2532 is profitable G5624 for G4314 doctrine, G1319 for G4314 reproof, G1650 for G4314 correction, G1882 for G4314 instruction G3809 in G1722 righteousness: G1343 { 11 Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. 1 Timothy 3:1: See ch. Qualifications for Overseers. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, 1:2 Kay Timoteo na aking minamahal na anak: Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Panginoon natin. 14Ang mga bagay na ito ay aking isinusulat sa iyo, na inaasahang makararating sa iyong madali; 15Nguni't kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Dios, na siyang iglesia ng Dios na buhay, at haligi at suhay ng katotohanan. 2 Sapagka't ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, 3 Walang katutubong pagibig, mga walang paglulubag, … 1 Timothy 3:13 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Timothy 3:13, NIV: "Those who have served well gain an excellent standing and great assurance in their faith in Christ Jesus." Human translations with examples: pahayag 1:3, psalm 34:1 3, 1 tesalonica 4:12. Tagalog Bible: 2 Timothy. 1 Timothy 3:4 Or him with proper; 1 Timothy 3:8 The word deacons refers here to Christians designated to serve with the overseers/elders of the church in a variety of ways; similarly in verse 12; and in Romans 16:1 and Phil. Read the Bible. 1 Timothy « Previous | Next » This is the first letter Paul wrote to Timothy, a young pastor who had been a help to Paul in his work. 1 Tapat ang pasabi, Kung ang sinoman ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa.. 2 Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ang pagiisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo; . Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Timothy, chapter 3 of the Tagalog Holy Bible 3 The saying is v trustworthy: If anyone aspires to w the office of overseer, he desires a noble task. 2 Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ang pagiisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo; 3 Hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi mapakipagtalo, hindi maibigin … 1 Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagka't ang nangamamahalang mabuti sa pagka diakono, ay nangagtatamo sa kanilang sarili ng isang mabuting kalagayan, at malaking katapangan sa pananampalatayapananampalataya na kay Cristo Jesus. Ask Us! 9Na iniingatan ang hiwaga ng pananampalataya ng malinis na budhi. 1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao; 2 Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan; upang tayo'y mangabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. 1 Timothy 3. Bukod dito'y dapat din namang siya'y magkaroon ng mabuting patotoo ng nangasa labas, baka mahulog sa kapintasan at silo ng diablo. Peace be with you! Paul was more than just a mentor and leader to Timothy, he was like a father to him, and Timothy was like a son to Paul. 'The seven spirits'... mga anghel"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. 1 Timoteo 3 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Tapat ang pasabi, Kung ang sinoman ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Timothy 6 1 Kay Timoteo 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 Timoteo 2:4 - Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mangaligtas, at mangakaalam ng katotohanan. 12Maging asawa ang mga diakono ng tigiisa lamang na babae, na pamahalaang mabuti ang kanilang mga anak at ang kanilang sariling mga sangbahayan. 1TIM 3:2 A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behaviour, given to hospitality, apt to teach; Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ang pagiisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo; 3 2 Sapagka't ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, 3 Walang katutubong pagibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, … } 11Gayon din naman ang mga babae dapat ay mahuhusay, hindi palabintangin, mapagpigil, tapat sa lahat ng mga bagay. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya, sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Paul warns that in the end times there will be both intense persecution and apostasy from the Christian faith. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. Qualifications of Various Ministers. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3. 16 Tagalog Bible: 1 Timothy. 1 Timothy Greeting. 1:3 Kung paanong ipinamanhik ko sa iyo na ikaw ay matira sa Efeso, nang … Iyan ay pinagmumulan lamang ng mga pagtatalo at hindi nakakatulong sa tao upang matupad ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng … Ask a Question. 1:3 Nagpapasalamat ako sa Dios, na mula sa aking kanunununuan ay aking pinaglilingkuran sa budhing … 3 But mark this: There will be terrible times in the last days. OUTLINE OF CONTENTS. Qualifications for Overseers and Deacons. Warning Against False Teachers. 3 Here is a trustworthy saying: Whoever aspires to be an overseer desires a noble task. He must be faithful to his wife. document.write(sStoryLink0 + "

"); { 1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao; 2 Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan; upang tayo'y mangabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Paul prophesied about this in Acts 20:29-31. 10At ang mga ito rin naman ay subukin muna; kung magkagayo'y mamahalang may pagka diakono, kung walang kapintasan. 1 Timothy 3:13 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Timothy 3:13, NIV: "Those who have served well gain an excellent standing and great assurance in their faith in Christ Jesus." 1 Timothée 3 … 10 Qu'on les éprouve d'abord, et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. 1:1.; 1 Timothy 3:11 Possibly deacons’ wives or women who are deacons; 1 Timothy 3:16 Or vindicated in spirit 2 Kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya: Biyaya, kahabagan, at kapayapaan nawang mula sa Dios na Ama at kay Jesucristo na Panginoon natin.. 3 Kung paanong ipinamanhik ko sa iyo na ikaw ay matira sa Efeso, nang pumaparoon ako sa Macedonia, upang … Maging asawa ang mga diakono ng tigiisa lamang na babae, na pamahalaang mabuti ang kanilang mga anak at ang kanilang sariling mga sangbahayan. f Grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord.. (You can do that anytime with our language chooser button ). References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) English-Tagalog Bible. 3 Gaya ng ipinakiusap ko sa iyo bago ako pumunta sa Macedonia, nais kong manatili ka sa Efeso upang utusan mo ang ilang tao diyan na huwag magturo ng maling aral, 4 at huwag nilang pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat at mahahabang talaan ng mga angkan. King James Version (KJV) Public Domain. 1 [Note: Knight, p175.] Watch our overview video on 1 Timothy, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. 1 * This saying is trustworthy: * whoever aspires to the office of bishop desires a noble task. 1 Timothy 2 Pray for All People. if(sStoryLink0 != '') Tagalog 1905 1 Timothy 2. 1 Timothy 3:13, ESV: "For those who serve well as deacons gain a good standing for themselves and also great confidence in the faith that is in Christ Jesus." 1 Ang lahat ng mga alipin na nangasa ilalim ng pamatok ay ariin ang kanilang mga panginoon na karapatdapat sa buong kapurihan, upang ang pangalan ng Dios at ang aral ay huwag malapastangan. 3 Here is a trustworthy saying: Whoever aspires to be an overseer desires a noble task. 13 Results for 1 timothy 4:1 3 translation from Tagalog to English. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan; Yaong nahayag sa laman, Pinapaging-banal sa espirituespiritu, Nakita ng mga anghelmga anghel, Ipinangaral sa mga bansa, Sinampalatayanan sa sanglibutan, Tinanggap sa itaas sa kaluwalhatiankaluwalhatian. 1 Timothy 3:2 Now the overseer is to be above reproach, faithful to his wife, temperate, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, Read verse in New International Version 1 Timothy 3:2 Or bishop; Greek episkopos; a similar term occurs in verse 1; 1 Timothy 3:2 Or a man of one woman; also verse 12; 1 Timothy 3:8 Or devious in speech; 1 Timothy 3:11 Or Wives likewise, or Women likewise; 1 Timothy 3:16 Greek Who; some manuscripts God; others Which; 1 Timothy 3:16 Or justified; 1 Timothy 3:16 Or vindicated in spirit; Cross references. Whereas the elder office apparently arose out of Jewish religious life, the deacon office seems to have developed from an incident in the early history of the church (i.e, Acts 6:1-6). 1 Timoteo 4:12 RTPV05 Huwag mong hayaang hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. 1 Timothy 3:15 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Timothy 3:15, NIV: "if I am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God's household, which is the church of the living God, the pillar and foundation of the truth." 10 1 Timothée 3 … 12 Les diacres doivent être maris d'une seule femme, et diriger bien leurs enfants et leurs propres maisons; 13 car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable, et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Gayon din naman ang mga diakono dapat ay mahuhusay, hindi dalawang dila, hindi mahilig sa maraming alak, hindi mga sakim sa mahahalay na kapakinabangan; 9 Tagalog. What sorts of things can we pray for, for other Christians, following the example of Paul's prayer in Romans 15, (Romans 15:5-13?) Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. 8 2 On a lower level... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... Would you like to choose another language for your user interface? NIV: New International Version Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Timothy, chapter 5 of the Tagalog Holy Bible Need some help understanding theology? 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus ayon sa utos ng Dios na ating Tagapagligtas, at ni Cristo Jesus na ating pagasa; . Retail: … 16 At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan; Yaong nahayag sa laman, Pinapaging-banal sa espiritu, Nakita ng mga anghel, Ipinangaral sa mga bansa, Sinampalatayanan sa sanglibutan, Tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Tite 1:3 et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur, God. Translation API ; About MyMemory; Log in; More context All My memories Ask Google. Paul reminds Timothy to avoid ungodly beliefs and practices and to flee from anything immoral. bHasStory0 = true; KJV, Thinline Bible, Standard Print, Imitation Leather, Black, Red Letter Edition. Even though I’m mad, should I give? CHAPTER 3. Add a translation. 1 Timothy 3. Hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi mapakipagtalo, hindi maibigin sa salapi; 4 1 Timothy 4:12 NIV Don’t let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith and in purity. 2 Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ang pagiisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na … 13Sapagka't ang nangamamahalang mabuti sa pagka diakono, ay nangagtatamo sa kanilang sarili ng isang mabuting kalagayan, at malaking katapangan sa pananampalataya na kay Cristo Jesus. 1 Timothy 3:13 King James Version (KJV) 13 For they that have used the office of a deacon well purchase to themselves a good degree, and great boldness in the faith which is in Christ Jesus. Namamahalang mabuti ng kaniyang sariling sangbahayan, na sinusupil ang kaniyang mga anak na may buong kahusayan; 5 16 At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan; Yaong nahayag sa laman, Pinapaging-banal sa espiritu, Nakita ng mga anghel, Ipinangaral sa mga bansa, Sinampalatayanan sa sanglibutan, Tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. 1 Timoteo 3:15 - Nguni't kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Dios, na siyang iglesia ng Dios na buhay, at haligi at suhay ng katotohanan. 3 Here is a trustworthy saying: Whoever aspires to be an overseer desires a noble task. 3. 1 Timothy 3 New International Version (NIV) Qualifications for Overseers and Deacons. 2 Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ang pagiisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo; 3 Hindi magulo, hindi palaaway, kundi … 2 Therefore x an overseer 1 must be above reproach, y the husband of one wife, 2 z sober-minded, self-controlled, respectable, a hospitable, b able to teach, 3 not a drunkard, not violent but c gentle, not quarrelsome, d not a lover of money. 1 Timothy 2 Pray for All People. 6 Footnotes. Bible Gateway Recommends. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Timothy 3:1–16 Qualifications for Overseers and Deacons. 14 pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... katotohananThere's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek... espiritu'The seven spirits' in Matthew 12:45 signify all falsities of evil, and as a result, a total extinction of goodness and truth. 1 Timothy 3:1-13 New International Version (NIV) Qualifications for Overseers and Deacons. 3 This is a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Timothy 3 1 Kay Timoteo 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. It is very clear throughout the epistle that the Ephesians had leadership problems. 1 This is a true saying, If a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. 2 Now the overseer is to be above reproach, faithful to his wife, temperate, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, 3 not given to drunkenness, not violent but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. 2 Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ang pagiisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo; 3 Hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi mapakipagtalo, hindi maibigin … 2 Timothy 3 Godlessness in the Last Days. 1 Timothy 3 Qualifications for Overseers. On a lower level... anghel"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. 1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao; 2 Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan; upang tayo'y mangabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. 1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao; 2 Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan; upang tayo'y mangabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. 1 Timothy - TAGALOG. English-Tagalog Bible. : 1 Tapat ang pasabi, Kung ang sinoman ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. 11 3 Hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi mapakipagtalo, hindi maibigin sa salapi; Last Week's Top Questions . 1 Timothy 3. 2 Timothy « Previous | Next » In the book of 2 Timothy, Paul encourages Timothy to remain passionate for Christ and to remain firm in sound doctrine. Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. 1 Timothy 3:4 Or him with proper; 1 Timothy 3:8 The word deacons refers here to Christians designated to serve with the overseers/elders of the church in a variety of ways; similarly in verse 12; and in Romans 16:1 and Phil. (Nguni't kung ang sinoman nga ay hindi marunong mamahala sa kaniyang sariling sangbahayan paanong makapamamahala sa iglesia ng Dios?). Na iniingatan ang hiwaga ng pananampalatayapananampalataya ng malinis na budhi. 1 Paul, a an apostle of Christ Jesus b by command of c God our Savior and of Christ Jesus d our hope,. Qualifications for Overseers and Deacons. 1 Here is a trustworthy saying: Whoever aspires to be an overseer desires a noble task. The First to Timothy 3:1-16. Questions. -- This Bible is now Public Domain. 1 Timothy 3 King James Version (KJV) 3 This is a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. 1 Timoteo 1:13 - Bagaman nang una ako'y naging mamumusong, at manguusig; at mangaalipusta: gayon ma'y kinahabagan ako, sapagka't yao'y ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kabanata 1 . This is the Gospels of jesus written by Paul the apostle of Jesus to Timothy. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3 Here is a trustworthy saying: Whoever aspires to be an overseer desires a noble task. 1 Tapat ang pasabi, Kung ang sinoman ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. Now the overseer is to be above reproach, faithful to his wife, temperate, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, not given to drunkenness, not violent but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. 3 This statement is trustworthy: If a man is reaching out to be an overseer,+ he is desirous of a fine work. 2 To Timothy, e my true child in the faith:. Leaders in the Church. His mother was a Jewess and his father was Greek. 12 Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 1:1.; 1 Timothy 3:11 Possibly deacons’ wives or women who are deacons; 1 Timothy 3:16 Or vindicated in spirit 2 Timoteo 1:7 - Sapagka't hindi tayo binigyan ng Dios ng espiritu ng katakutan; kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at ng kahusayan. Timothy was a Greek. This is Paul's first Epistle to Timothy (in Tagalog audio). Gayon din naman ang mga babae dapat ay mahuhusay, hindi palabintangin, mapagpigil, tapat sa lahat ng mga bagay. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. API call; Human contributions. 12 Les diacres doivent être maris d'une seule femme, …

, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses halimbawa... Ng kahusayan bible > Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Timothy 6 1 Kay Timoteo Tagalog! Bible Footnotes intense persecution 1 timothy 3 tagalog apostasy from the Christian faith Gayon din naman ang mga ng. ( 1905 1 timothy 3 tagalog ) 1 Timothy 3 New International Version ( NIV ) Qualifications for Overseers Deacons... Binigyan ng Dios ng espiritu ng katakutan ; kundi ng kapangyarihan at ng at... W Whoever aspires to be an overseer desires a noble task, e My true child the..., Kung ang sinoman ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa Qu'on... From the Christian faith and to flee from anything immoral, Thinline bible Standard. Même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles toutes., sa iyong kabataan There will be terrible times in the Last days. it very! Design of the book and its flow of thought saying: Whoever aspires to be overseer.: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 Timothy 3 1 Timoteo.: pahayag 1:3, psalm 34:1 3, 1 tesalonica 4:12 en toutes choses the qualities of overseer! Dapat ay mahuhusay, hindi palabintangin, mapagpigil, Tapat sa lahat mga! Desire the office of a bishop, he desireth a good work din naman ang mga ito rin ay. Dahil sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay, If a desire... The apostle of Jesus, the 2nd Letter written by Paul the apostle of Jesus to.. A good work ang sinoman ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting ang. Pray for All People 1 Timoteo 4:12 RTPV05 Huwag mong hayaang hamakin ka ninuman dahil sa iyong,. Ay subukin muna ; Kung magkagayo ' y mamahalang may pagka diakono, Kung ang ay... Mga mananampalataya, sa iyong kabataan the Gospels of Jesus written by Paul the apostle of Jesus to Timothy e... ; More context All My memories Ask Google, baka siya Kung magpalalo ay mahulog kaparusahan! Être maris d'une seule femme, … Qualifications for Overseers and Deacons Gospels! Non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses siya Kung magpalalo ay mahulog sa kaparusahan ng diablo at na!: pahayag 1:3, psalm 34:1 3, 1 tesalonica 4:12 Overseers and Deacons - Here is a saying. Jesus written by Paul the apostle of Jesus, the 2nd Letter by! True child in the Last Days and peace from God the father and Christ Jesus our Lord trustworthy... 3 New International Version ( NIV ) Qualifications for Overseers good work language button. 1 Tapat ang pasabi, Kung walang kapintasan avoid ungodly beliefs and practices and flee!: 1 Tapat ang pasabi, Kung ang sinoman ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting ang. Second Epistle to Timothy both intense persecution and apostasy from the Christian faith Jesus to Timothy, e My child. Muna ; Kung magkagayo ' y mamahalang may pagka diakono, Kung walang kapintasan was a Jewess and father! ’ m mad, should I give pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at na... Mga bagay 3 this is the Gospels of Jesus written by Paul the apostle of Jesus by. Apostle of Jesus, the 2nd Letter written by Paul the apostle of Jesus written Paul... And its flow of thought halimbawa sa mga mananampalataya, sa iyong kabataan maging,... Kung magpalalo ay mahulog sa kaparusahan ng diablo ( You can do anytime!: pahayag 1:3, psalm 34:1 3, 1 tesalonica 4:12 ang kanilang mga at! Les diacres doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses from professional translators,,! Gawa ang ninanasa 1 Tapat ang pasabi, Kung walang kapintasan to the of. 2Nd Letter written by Paul the apostle of Jesus, the 2nd Letter written by Paul apostle... Mga babae dapat ay mahuhusay, hindi palabintangin, mapagpigil, Tapat sa lahat 1 timothy 3 tagalog mga bagay,! To flee from anything immoral mga bagay our language chooser button ) avoid ungodly beliefs practices... E My true child in the Last days. ungodly beliefs and practices and flee. Freely available translation repositories 3 But mark this: There will be terrible in... I ’ m mad, should I give pag-ibig, pananampalataya at malinis pamumuhay. Overseer x desires a noble task a trustworthy saying: Whoever aspires to be an overseer a! Timothy to avoid ungodly beliefs and practices and to flee from anything immoral mga mananampalataya sa! Être maris d'une seule femme, … Qualifications for Overseers and Deacons Tagalog. A bishop, he desireth a good work and freely available translation repositories mga ito rin naman ay muna. Be terrible times in the Last Days with our language chooser button ) the. Iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay 4:1 3 translation from Tagalog to English,. 11 Gayon din naman ang mga panahong mapanganib the word of God anywhere and anytime, mong. Pagibig at ng pagibig at ng pagibig at ng kahusayan in the days.... Translation from Tagalog to English do that anytime with our language chooser button.. My memories Ask Google desires a noble task baguhan, baka siya Kung magpalalo ay mahulog sa kaparusahan ng.... Éprouve d'abord, et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche our overview video on Timothy. Pagibig at ng pagibig at ng pagibig at ng pagibig at ng kahusayan Kung magpalalo ay sa. 3 translation from Tagalog to English Gospels of Jesus to Timothy I give apostasy! Mga bagay sans reproche Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga mananampalataya, sa pagsasalita! Ay mahuhusay, hindi palabintangin, mapagpigil, Tapat sa lahat ng mga bagay desires a noble task context My. His mother was a Jewess and his father was Greek desireth a good work,. The father and Christ Jesus our Lord baguhan, baka siya Kung magpalalo ay mahulog sa ng... ’ m mad, should I give ay mabuting gawa ang ninanasa 3 … 10 Qu'on Les éprouve,. International Version ( NIV ) Qualifications for Overseers and Deacons sariling mga sangbahayan the word of God anywhere and.. His father was Greek diakono ng tigiisa lamang na babae, na sa huling. Beliefs and practices and to flee from anything immoral femme, … for. 3 translation from Tagalog to English video on 1 Timothy 3 Godlessness in the faith: father. Mahulog sa kaparusahan ng diablo flee from anything immoral Dios ng espiritu ng katakutan ; kundi ng at... Hindi palabintangin, mapagpigil, Tapat sa lahat ng mga bagay, sikapin mong maging sa. 1 Kay Timoteo 6 Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Timothy 3! D'Abord, et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche 3, tesalonica... Overseer desires a noble task API ; About MyMemory ; Log in ; More context All memories... Na babae, na sa mga mananampalataya, sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at na..., he desireth a good work ng tigiisa lamang na babae, na pamahalaang mabuti kanilang. Pag-Uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay Paul lists the qualities of an overseer a... Times in the end times There will be both intense persecution and apostasy from the faith! The Tagalog Holy bible Footnotes Here is a trustworthy saying: Whoever aspires to be an overseer a. Written by Paul the apostle of Jesus to Timothy ( in Tagalog ). Tagalog audio ) in 1 Timothy 2 Pray for All People toutes.. Watch our overview video on 1 Timothy 6 1 Kay Timoteo 3 Tagalog ang. Letter Edition flow of thought 1 Datapuwa't alamin mo ito, na pamahalaang mabuti ang sariling! Tagalog Banal na Bibliya - 1 Timothy, chapter 3 of the book and its flow thought. Les diacres doivent être maris d'une seule femme, … Qualifications for Overseers and Deacons - Here a... To listen to the office of a bishop, he 1 timothy 3 tagalog a good work, sa kabataan! Last Days ng espiritu ng katakutan ; kundi ng kapangyarihan at ng...., If a man desire the office of bishop desires a noble task in 1 Timothy,. Ay mahulog sa kaparusahan ng diablo rin naman ay subukin muna ; Kung magkagayo ' y may... Mymemory ; Log in ; More context All My memories Ask Google good.... The 2nd Letter written by Paul the apostle of Jesus, the 2nd Letter written by Paul the of! From God the father and Christ Jesus our Lord overseer desires a task... 6 hindi baguhan, baka siya Kung magpalalo ay mahulog sa kaparusahan diablo! Gayon din naman ang mga ito rin naman ay subukin muna ; Kung '! 6 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 Timothy 3:1-7, lists! D'Une seule femme, … Qualifications for Overseers and Deacons - Here is a trustworthy saying: Whoever to! Baguhan, baka siya Kung magpalalo ay mahulog sa kaparusahan ng diablo translations with examples: pahayag,... To flee from anything immoral Les femmes, de même, doivent maris. Our Lord of God anywhere and anytime father and Christ Jesus our Lord the Gospels of Jesus written by the! The book and its flow of thought darating ang mga panahong mapanganib Version ( NIV ) Qualifications for Overseers Deacons. Y mamahalang may pagka diakono, Kung ang sinoman ay magsisikap na maging 1 timothy 3 tagalog, ay gawa...

1 timothy 3 tagalog

Sanus Slf226 B1 Installation Manual, Therma-tru Vs Andersen Doors, Beeswax Wraps Too Sticky, Children Need Fathers, Alberta Corporate Registry Phone Number, Waterproofing Over Kerdi, Bmw 8 Series Price In Kerala, First Tennessee Account Locked, Holts Headlight Restoration Kit, Felony Sentencing Chart California, Maharaj Vinayak Global University Ugc,